Motioner och skriftliga frågor i riksdagen

Länk till skriftliga frågor.

Enskilda motioner (utöver parti- och kommittémotioner)

2020/21

Förbindelse Skokloster-Knivsta
“Att inrätta en fast förbindelse mellan Knivsta kommun och Håbo kommun skulle främja tillväxten, stärka arbetsmarknadsregionen, främja ökat bostadsbyggande och innebära tydliga förbättringar för miljön. Dessutom skulle invånarna i Håbo kommun komma närmre akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset.”
Motion 2020/21:3210
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbindelse-skokloster-knivsta_H8023210

Riksväg 55
“För ett antal år sedan skedde en lastbilsolycka på Södertäljebron vilket ledde till att den bron fick omfattande skador och stängdes av i södergående riktning. Det blev då uppenbart hur viktigt det är att ha en alternativ väg förbi Stockholm och hur viktig riksväg 55 är för inte enbart regionen utan för hela transportflödet från norr till söder.”
Motion 2020/21:3209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/riksvag-55_H8023209

Bättre villkor för personer med funktionsvariationer
“Regeringen [bör] i samband med budgetpropositionen heltäckande redovisa resultaten av utvecklingen avseende förbättrade villkor för människor med funktionsvariationer […].”
Motion 2020/21:2793
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/battre-villkor-for-personer-med_H8022793

Skarv
“Trots skyddsjakt kommer det upprepade rapporter om att skarven ökar och det stärks även av Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport. Det är därför hög tid att pröva andra åtgärder. Bland annat att tillåta skyddsjakt på enskilds initiativ och införa en beståndsreglerande jakt, men det finns även andra åtgärder som behöver vidtas. Vidare behövs en uppdaterad förvaltningsplan för skarv.”
Motion 2020/21:3211
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarv_H8023211

Avskaffande av fribelopp
“Regeringen bör […] överväga möjligheten att se över ett permanent avskaffande av inkomstbegränsningen för att vara berättigad till studiemedel”.
Motion 2020/21:2466
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbindelse-skokloster-knivsta_H8023210

Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck
“Det behövs en grundlig uppföljning av frånvaron i grundskolan, dess omfattning och orsaker, detta för att komma åt frånvaron i grundskolan och begränsningar på grund av hedersrelaterat förtryck och våld.”
Motion 2020/21:2465
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/krav-pa-uppfoljning-av-franvaro-i-skolan-pa-grund_H8022465

Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld
“Alla studenter som läser på socionomprogram bör få en god, och likvärdig, utbildning på detta område. För att detta ska vara möjligt bör ett förtydligande ske av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld.”
Motion 2020/21:2456
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fortydligande-av-socionomutbildningarnas_H8022456

Stärkta kunskaper hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar
“[…] regeringen [bör] stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik och kunskapen rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta bör ske både på lärarutbildningarna och som fortbildning av redan utbildad och verksam personal.
Motion 2020/21:2455
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/starkta-kunskaper-hos-larare-om-neuropsykiatriska_H8022455

Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd
“[…] föreslår jag att regeringen överväger att göra en översyn av den faktiska efterlevnaden av regelverket som innebär att kommunerna och skolorna är skyldiga att, direkt eller indirekt, ge särskilt stöd om det kan befaras att en elev inte kommer att
nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen inte har varit tillräckliga, och vid behov återkomma till riksdagen med en förtydligad och skärpt lagstiftning.”
Motion 2020/21:2454
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oversyn-av-efterlevnad-av-stod-i-skolan-till_H8022454

Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm
“[…] regeringen [bör] se över möjligheten till att satsningen på fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby), med byggstart senast år 2024, får erforderlig finansiering och realiseras.
Motion 2020/21:2457
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fyra-jarnvagsspar-mellan-uppsala-och-stockholm_H8022457

Klan- och hederskultur – hot mot demokrati och jämställdhet
“Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn har under tolv år träffats för att över partigränserna diskutera hur samhället kan utveckla kampen mot det hedersrelaterade förtrycket. Detta är en kamp som vänder sig mot hedersnormer, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning m.m. “
Motion 2020/21:2676
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klan–och-hederskultur—hot-mot-demokrati-och_H8022676

Ökad spridning av information avseende endometrios
“Jag föreslår […] att regeringen bör överväga att arbeta för en ökad spridning av information om endometrios, dess symptom och effekter. Dessa insatser bör riktas mot vårdstudenter och till befintliga yrkesgrupper inom vården, men även till samhället i övrigt.”
Motion 2020/21:2463
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-spridning-av-information-avseende-endometrios_H8022463

Barns journaler på nätet – tillgång och integritet
“Vårdnadshavare ansvarar för sina barns och ungdomars omvårdnad, trygghet och fostran fram tills barnen fyller 18 år. Det är stipulerat i föräldrabalken och rätt och riktigt. Dessutom är många tonåringar inte redo att, och vill inte heller, boka vårdtider, förlänga recept och tolka sina journalanteckningar själva. Begränsningar i vårdnadshavares tillgång till deras barns och ungdomars journaler bör istället ta sikte på faktiskt behov av begränsningar och inte omfatta alla vårdnadshavare till barn och ungdomar över 13 år och alla uppgifter.”
Motion 2020/21:2458
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barns-journaler-pa-natet—tillgang-och-integritet_H8022458

Ökad upplysning om sepsis
“Regeringen bör därför göra en översyn av hur väl information angående sepsis och behandling är förankrad bland vårdpersonalen runt om i landet samt en översikt av ärenden där personal missat sepsis hos patienter med vårdrelaterade sjukdomar. Regeringen bör också göra en satsning på att öka kunskapen om sepsis och tidiga insatser. Oavsett var du bor i landet ska du inte behöva riskera amputation eller i värsta fall dö för att det brister i kunskapen om sepsis hos vårdpersonalen.”
Motion 2020/21:2453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-upplysning-om-sepsis_H8022453

Arbetskraftsinvandring
“Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring med syfte att förbättra systemet både för att motverka fusk och missbruk och att attrahera och underlätta för högkvalificerad arbetskraft att söka sig till och stanna i Sverige.”
Motion 2020/21:2461
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetskraftsinvandring_H8022461

Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare
“Regeringen bör […] se över huruvida det är möjligt att skapa en särskild och förenklad hanteringsordning på Migrationsverket för ansökningar om uppehållstillstånd från utländska doktorander och gästforskare så att dessa kan granskas skyndsamt. “
Motion 2020/21:2460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forenklad-handlaggning-av-uppehallstillstand-for_H8022460

Regelförenkling för företag
“Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler, för att vi ska få skattepengar till bland annat skola, sjukvård och omsorg samt att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta. “
Motion 2020/21:2462
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/regelforenkling-for-foretag_H8022462

Upplysning om kommunismens brott
“Jag föreslår att Forum för levande historia ges i uppdrag att genomföra en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten i likhet med vad som tidigare gjorts inom kampanjen ”Om detta må ni berätta” avseende Förintelsens förbrytelser mot mänskligheten.”
Motion 2020/21:2459
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upplysning-om-kommunismens-brott_H8022459

Oväsen från bilar
“Det skulle behövas en översyn av lagstiftningen så att det i större utsträckning blir möjligt att förhindra fordonstrafik som för alltför mycket störande ljud i boendemiljö, i synnerhet nattetid.”
Motion 2020/21:2464
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ovasen-fran-bilar_H8022464

2019/20

Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning
“LSS måste återställas, och ska människor med funktionsnedsättning kunna få en plats på arbetsmarknaden eller ha möjlighet att delta i samhället som alla andra så är insatsen personlig assistans av yttersta vikt.”
Motion 2019/20:2221
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/battre-villkor-for-manniskor-med_H7022221

Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd
“Med anledning av ovanstående föreslår jag att regeringen överväger att göra en översyn av den faktiska efterlevnaden av regelverket som innebär att kommunerna och skolorna är skyldiga att, direkt eller indirekt, ge särskilt stöd om det kan befaras att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen inte har varit tillräckliga, och vid behov återkomma till riksdagen med en förtydligad och skärpt lagstiftning.”
Motion 2019/20:1662
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oversyn-av-efterlevnad-av-stod-i-skolan-till_H7021662

Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld
“Alla studenter som läser på socionomprogram bör få en god, och likvärdig, utbildning på detta område. För att detta ska vara möjligt bör ett förtydligande ske av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld.”
Motion 2019/20:1661
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fortydligande-av-socionomutbildningarnas_H7021661

Stärkta kunskaper hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar
“Med anledning av ovanstående bör därför regeringen stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik och kunskapen rörande neuropsykiska funktionsnedsättningar. Detta bör ske både på lärarutbildningarna och som fortbildning av redan utbildad och verksam personal.”
Motion 2019/20:1657
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/starkta-kunskaper-hos-larare-om-neuropsykiatriska_H7021657

Avskaffande av fribelopp
“Ett argument som används för fribeloppet är att inkomstbegränsningen stimulerar de studerande till att snabbt avsluta sina studier vilket leder till ökad effektivitet i utbildningssystemet. I själva verket är studiemedelssystemet redan utformat på ett sådant sätt att ett borttagande av inkomstbegränsningen inte bör få negativa effekter på studenternas studietakt i och med att beviljandet av studiemedel förutsätter att studenten uppnår målsatta studieresultat. Studiemedelssystemet har därmed andra, mer kraftfulla, instrument för att stimulera till en hög studietakt.”
Motion 2019/20:1656
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffande-av-fribelopp_H7021656

Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck
“Det behövs en grundlig uppföljning av frånvaron i grundskolan, dess omfattning och orsaker. Detta för att komma åt frånvaron i grundskolan och begränsningar på grund av hedersrelaterat förtryck och våld.”
Motion 2019/20:1652
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/krav-pa-uppfoljning-av-franvaro-i-skolan-pa-grund_H7021652

Medlemskap i Nato
“Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet och säkerheten i Östersjöregionen som helhet. Ett medlemskap i Nato skulle ge Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka organisationen, som är central för vår egen och Europas säkerhet. Särskilt med hänsyn till läget i de forna Sovjetstaterna i östra Europa och runt Östersjön vore ett fullt medlemskap i Nato det naturliga nästa steget i Sveriges valda säkerhetspolitiska linje. Även Försvarsberedningen skriver om Natos förtjänster och vårt samarbete och samförståndsavtal med Nato, men förespråkar inte ett medlemskap i Nato.
Sverige bör ta fram en färdplan för Natomedlemskap.”
Motion 2019/20:1655
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/medlemskap-i-nato_H7021655

Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm
“Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm behöver bli verklighet. Det vore bra både för Stockholm–Uppsala-regionen och för resten av landet. Det är således positivt att regeringen har följt Trafikverkets förslag till beslut vad gäller den nationella planen för transportsystemet och fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Det är dock inte tillfredsställande att beslut endast har fattats om drygt en tredjedel av finansieringen.”
Motion 2019/20:1648
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fyra-jarnvagsspar-mellan-uppsala-och-stockholm_H7021648

Ökad upplysning om sepsis
“Regeringen bör därför göra en översyn av hur väl information angående sepsis och behandling är förankrad bland vårdpersonalen runt om i landet samt en översikt av ärenden där personal missat sepsis hos patienter med vårdrelaterade sjukdomar. Regeringen bör också göra en satsning på att öka kunskapen om sepsis och tidiga insatser. Oavsett var du bor i landet ska du inte behöva riskera amputation eller i värsta fall dö för att det brister i kunskapen om sepsis hos vårdpersonalen.”
Motion 2019/20:1658
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-upplysning-om-sepsis_H7021658

Barns journaler på nätet – tillgång och integritet
“Vårdnadshavare ansvarar för sina barn och ungdomars omvårdnad, trygghet och fostran fram tills barnen fyller 18 år. Det är stipulerat i föräldrabalken och rätt och riktigt. Dessutom är många tonåringar inte redo att och vill inte heller boka vårdtider, förlänga recept och tolka sina journalanteckningar själva. Begränsningar i vårdnadshavares tillgång till deras barn och ungdomars journaler bör istället ta sikte på faktiskt behov av begränsningar och inte omfatta alla vårdnadshavare till barn och ungdomar över 13 år och alla uppgifter.”
Motion 2019/20:1654
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barns-journaler-pa-natet—tillgang-och-integritet_H7021654

Ökad spridning av information avseende endometrios
“Det är positivt att Socialstyrelsen nyligen har utarbetat nationella riktlinjer för vård vid endometrios, men insatserna mot endometrios riskerar ändå att vara otillräckliga. Många av dem som kommer i kontakt med kvinnor med endometrios, exempelvis skolsköterskor och allmänläkare, saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge en korrekt diagnos. Det behövs därför ökad fokus på information om sjukdomen och dess symptom till fler yrkesgrupper inom sjukvården. En bredare kunskap om sjukdomen skulle utgöra en viktig del i arbetet med att säkerställa att diagnos ställs i ett tidigt stadium och att kvinnorna får adekvat behandling.”
Motion 2019/20:1653
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-spridning-av-information-avseende-endometrios_H7021653

Höjning av RUT-avdraget
“Fler jobb som passar människor med begränsad utbildning och erfarenhet, som är längre ifrån arbetsmarknaden, var det huvudsakliga skälet vid alliansregeringens införande av avdraget för rengöring, underhåll och tvätt (RUT). RUT-sektorn är särskilt viktig för grupper som har en relativt sett svagare anknytning till arbetsmarknaden.”
Motion 2019/20:1660
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hojning-av-rut-avdraget_H7021660

Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare
“Regeringen bör därför se över huruvida det är möjligt att skapa en särskild och förenklad hanteringsordning på Migrationsverket för ansökningar om uppehållstillstånd från utländska doktorander och gästforskare så att dessa kan granskas skyndsamt.”
Motion 2019/20:1663
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forenklad-handlaggning-av-uppehallstillstand-for_H7021663

Arbetskraftsinvandring
“Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring och hur människor som kommit hit och arbetar, men som på grund av slarv eller små misstag riskerar avslag, lättare ska kunna stanna kvar i Sverige.”
Motion 2019/20:1651
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetskraftsinvandring_H7021651

Regelförenkling för företag
“Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler, för att vi ska få skattepengar till bland annat skola, sjukvård och omsorg samt att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta.”
Motion 2019/20:1650
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/regelforenkling-for-foretag_H7021650

Upplysning om kommunismens brott
“Jag föreslår att Forum för levande historia ges i uppdrag att genomföra en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten i likhet med vad som tidigare gjorts inom kampanjen Om detta må ni berätta avseende Förintelsens förbrytelser mot mänskligheten.”
Motion 2019/20:1659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upplysning-om-kommunismens-brott_H7021659

Skyddslagstiftningen och Svensk Kärnbränslehantering AB:s transporter av kärnämne
“Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet hade lämnat ett delbetänkande som heter Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26). Utredningens förslag på detta område sågs inte som tillfredställande av SKB. Istället föreslogs att skyddslagen skulle ändras på sådant sätt att också m/s Sigrid kan utses till skyddsobjekt.  Motsvarande motion väcktes av mig även under förra riksdagsåret 2018/19. Sedan dess har regeringen föreslagit att fartyg som används för transport av kärnämnen ska få klassas som skyddsobjekt, men beslut är inte fattat i riksdagen.
För att säkerställa att hela kedjan för hantering av kärnämne har samma förutsättningar för skydd mot angrepp bör skyddslagen ändras, så att det blir möjligt.”
Motion 2019/20:1649
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skyddslagstiftningen-och-svensk_H7021649

Skarv och säl
“En levande havsmiljö tillsammans med ett kustnära och levande fiske bör balanseras mellan fiskbeståndens återväxt, sälens och skarvens antal och yrkesfiskarnas fångstmöjligheter. Sammantaget blir detta ett hot mot skärgårdsfisket och mot många fiskarter. Trots skyddsjakt kommer det upprepade rapporter om att skarven ökar och det stärks även av Länsstyrelsen i Uppsalas rapport. Det är därför tydligt att vi skyndsamt behöver en förvaltningsplan för såväl skarv som säl.”
Motion 2019/20:1009
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarv-och-sal_H7021009

2018/19

Arbetskraftsinvandring

“Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring och hur människor som kommit hit och arbetar, men som på grund av slarv eller små misstag riskerar avslag, lättare ska kunna stanna kvar i Sverige.”

Motion 2018/19:1671

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetskraftsinvandring_H6021671

Avskaffande av fribelopp

“Höjningarna av fribeloppet har inneburit steg i rätt riktning till att uppmuntra de studenter som vill och kan arbeta vid sidan av studierna. Fribeloppet innebär dock fortfarande negativa marginaleffekter för de studenter som arbetar mer än vad studiemedelssystemet tillåter. Vid högre inkomst än fribeloppet utlöser överskridandet krav på hel eller delvis återbetalning av erhållna studiemedel vilket, efter inkomstskatt, ger mycket små kvarvarande nettobelopp från inkomster utöver fribeloppet. Studenter kan då i värsta fall välja att jobba svart eller att låta bli att jobba och därmed ställa sig utanför arbetsmarknaden trots att viljan och möjligheten att arbeta finns.”

Motion 2018/19:1651

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffande-av-fribelopp_H6021651

Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck

“Det är inte en acceptabel ordning, i ett land där vi har skol- och närvaroplikt, att elever uteblir från undervisningen utan giltiga skäl och därmed riskerar ofullständig utbildning samt att i förlängningen hamna eller förbli i utanförskap. Simundervisningen handlar även om säkerhet i vattnet och kan vara avgörande vid nödsituationer och livräddning. Undervisning om sexualitet, lust, relationer och sexuell hälsa är viktig inte minst för elever som lever med hedersrelaterat förtryck och våld.

Det behövs en uppföljning av frånvaron i grundskolan, dess omfattning och orsaker. Detta för att komma åt frånvaron i grundskolan och begränsningar på grund av hedersrelaterat förtryck och våld.”

Motion 2018/19:1652

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/krav-pa-uppfoljning-av-franvaro-i-skolan-pa-grund_H6021652

Ökad spridning av information avseende endometrios

“Många av dem som kommer i kontakt med kvinnor med endometrios, exempelvis skolsköterskor och allmänläkare, saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge en korrekt diagnos. Det behövs därför ökad fokus på information om sjukdomen och dess symptom till fler yrkesgrupper inom sjukvården. En bredare kunskap om sjukdomen skulle utgöra en viktig del i arbetet med att säkerställa att diagnos ställs i ett tidigt stadium och att kvinnorna får adekvat behandling.”

Motion 2018/19:1653

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-spridning-av-information-avseende-endometrios_H6021653

Upplysning om kommunismens brott

“Jag föreslår att Forum för levande historia ges i uppdrag att genomföra en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten i likhet med vad som tidigare gjorts inom kampanjen Om detta må ni berätta avseende Förintelsens förbrytelser mot mänskligheten.”

Motion 2018/19:1654

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upplysning-om-kommunismens-brott_H6021654

Stärk kunskapen hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

“Att det finns en koppling mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och risken för socialt utanförskap är ingen hemlighet. Enligt Arbetsförmedlingen kommer bland annat grupperna arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning och arbetslösa med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, mötas av stora svårigheter att snabbt finna arbete.

Med anledning av ovanstående bör därför regeringen stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik och rörande neuropsykiska funktionsnedsättningar. Detta bör ske både på lärarutbildningarna och som fortbildning av redan utbildad och verksam personal.”

Motion 2018/19:1655

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stark-kunskapen-hos-larare-om-neuropsykiatriska_H6021655

Skyddslagstiftningen och Svensk Kärnbränslehantering AB:s transporter av kärnämne

“Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet har lämnat ett delbetänkande som kallas Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26). Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2019. Utredningens förslag på detta område ses inte som tillfredställande av SKB. Istället föreslås att skyddslagen ändras på sådant sätt att också m/s Sigrid kan utses till skyddsobjekt. För att säkerställa att hela kedjan för hantering av kärnämne har samma förutsättningar för skydd mot angrepp bör skyddslagen ses över, och i nästa led ändras, så att det blir möjligt.”

Motion 2018/19:1656

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skyddslagstiftningen-och-svensk_H6021656

Regelförenkling för företag

“Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler, för att vi ska få skattepengar till bland annat skola, sjukvård och omsorg samt att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta. Med anledning av ovanstående föreslår jag därför att regeringen arbetar vidare med bredare regelförenklingar för företag.”

Motion 2018/19:1657

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/regelforenkling-for-foretag-_H6021657

Medlemskap i Nato

“Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet och säkerheten i Östersjöregionen som helhet. Ett medlemskap i Nato skulle ge Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka organisationen, som är central för vår egen och Europas säkerhet. Särskilt med hänsyn till läget i de forna Sovjetstaterna i östra Europa och runt Östersjön vore ett fullt medlemskap i Nato är det naturliga nästa steget i Sveriges valda säkerhetspolitiska linje. Sverige bör ta fram en färdplan för Nato medlemskap.”

Motion 2018/19:1658

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/medlemskap-i-nato-_H6021658

Höjning av RUT-avdraget

“Bland annat Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv anser båda att taket för RUT-avdraget bör höjas tillbaka till 50 000 kronor per år för att underlätta de nyanländas situation på arbetsmarknaden. Mer än varannan svensk vill att RUT-avdraget höjs igen, enligt en Sifo-undersökning som har genomförts på begäran av Hemfrid. 45 procent tyckte att RUT-avdraget borde återställas till de 50 000 kronor som maxbeloppet låg på tidigare. 9 procent ville att beloppet skulle höjas till 100 000 kronor. 22 procent ansåg att taket skulle fortsätta att ligga på 25 000 kronor och endast 12 procent ville att RUT-avdraget skulle tas bort helt.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att regeringen överväger att höja skattereduktionen för RUT-tjänster till 75 000 kronor per person och år.”

Motion 2018/19:1659

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hojning-av-rut-avdraget_H6021659

Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare

“Regeringen bör därför se över huruvida det är möjligt att skapa en särskild och förenklad hanteringsordning på Migrationsverket för ansökningar om uppehållstillstånd från utländska doktorander och gästforskare så att dessa kan granskas skyndsamt.”

Motion 2018/19:1668

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forenklad-handlaggning-av-uppehallstillstand-for_H6021668

Ett fungerande system för att meddela allmänheten om fara

“Det är avgörande att rätt information kommer ut så snabbt som möjligt vid allvarliga händelser och kris. Människor måste veta vad de ska göra och hur de ska bete sig samt inte ledas av felaktig information. Årets händelser som involverat VMA visar på att det finns stora utmaningar för svensk krishantering att ta sig an.”

Motion 2018/19:1669

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-fungerande-system-for-att-meddela-allmanheten_H6021669

Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld

“Trots att flera utredningar har gjorts, lagstiftningen har skärpts och stora resurser har satsats på området så har landets högskolor och universitet inte följt med i motsvarande utsträckning. Alla studenter som läser på socionomprogram bör få en god, och likvärdig, utbildning på detta område. För att detta ska vara möjligt bör ett förtydligande ske av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld.”

Motion 2018/19:1670

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fortydligande-av-socionomutbildningarnas_H6021670

Översyn av regelverket för sjukvårdsanställda för att kunna kvarstå i tjänst till 69 år

“När människor lever allt längre blir också åldersrelaterade sjukdomar allt vanligare. I framtiden kommer de att kräva allt mer av sjukvårdens resurser. Det ställer särskilda krav på att personalförsörjningen inom sjukvården fungerar framöver. För att kunna lösa det framtida behovet av sjukvårdspersonal, och i förlängningen garantera en god kvalitet i sjukvården, krävs det att vi både kan attrahera ung och ny personal samt behålla äldre personal.”

Motion 2018/19:1672

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oversyn-av-regelverket-for-sjukvardsanstallda-for_H6021672

Ökad upplysning om sepsis

“Regeringen bör därför göra en översyn av hur väl information angående sepsis och behandling är förankrad bland vårdpersonalen runt om i landet samt en översikt av ärenden där personal missat sepsis hos patienter med vårdrelaterade sjukdomar. Regeringen bör också göra en satsning på att öka kunskapen om sepsis och tidiga insatser. Oavsett vart du bor i landet ska du inte behöva riskera amputation eller i värsta fall dö, för att det brister i kunskapen om sepsis hos vårdpersonalen.”

Motion 2018/19:1674

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-upplysning-om-sepsis_H6021674

Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd

“Föreslår jag att regeringen överväger att göra en översyn av den faktiska efterlevnaden av regelverket som innebär att kommunerna och skolorna är skyldiga att, direkt eller indirekt, ge särskilt stöd om det kan befaras att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, och extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen inte har varit tillräckliga, och vid behov återkomma till riksdagen med en förtydligad och skärpt lagstiftning.”

Motion 2018/19:1673

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oversyn-av-efterlevnad-av-stod-i-skolan-till_H6021673

Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

“Järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är samtidigt en av landets mest belastade järnvägar och behovet av ökad kapacitet är stort. Därför behöver den så kallade Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm ha fyra spår i stället för dagens dubbelspår. För många av invånarna i regionen skulle detta innebära att resorna gick snabbare och tågens punktlighet skulle bli bättre.”

Motion 2018/19:1888

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fyra-jarnvagsspar-mellan-uppsala-och-stockholm_H6021888

Utbyggnad av riksväg 55

“Riksväg 55 är idag till stora delar i dåligt skick och många delar av vägsträckan är smala och kurviga vilket gör vägen trafikfarlig. Vissa delar av vägen är extra olycksdrabbad, exempelvis mellan Uppsala och Örsundsbro och mellan Litslena och Enköping. Hjulstabron har stora tekniska brister och är i stort behov av upprustning alternativt en ny bro.”

Motion 2018/19:1362

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utbyggnad-av-riksvag-55_H6021362

Öppenvårdspsykiatrin

“Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem. Det måste göras mer för att tidigt fånga upp de individer som mår dåligt och säkerställa att alla får den hjälp och det stöd som behövs. Att samtala, att fråga, det är nyckeln till att i tid uppmärksamma de som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.”

Motion 2018/19:1578

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oppenvardspsykiatrin_H6021578

2017/18

Upplysning om kommunismens brott

“Många, särskilt ungdomar, har ingen eller dålig kännedom om kommunismens brott mot mänskligheten. Forum för levande historia har tidigare haft utställningar om kommunismens brott, till exempel om situationen i Kambodja och om Pol Pots brott. Nu är det på tiden för en ny bildningskampanj. Därför föreslår jag en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten inom ramen för Om detta må ni berätta på Forum för levande historia.”

Motion 2017/18:3123

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upplysning-om-kommunismens-brott_H5023123

Arbetskraftsinvandring

“Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring och hur människor som kommit hit och arbetar, men som på grund av slarv eller små misstag riskerar avslag, lättare ska kunna stanna kvar i Sverige.”

Motion 2017/18:3122

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/arbetskraftsinvandring_H5023122

Obligatorisk utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna

“Trots att flera utredningar har gjorts, lagstiftningen har skärpts och stora resurser har satsats på området så har landets högskolor och universitet inte följt med i motsvarande utsträckning. Därför finns det en stor utvecklingspotential för landets socionomutbildningar när det gäller utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld och verktyg för att arbeta med människor som utsätts. Alla studenter som läser på socionomprogram bör få en god, och likvärdig, utbildning på detta område.”

Motion 2017/18:3116

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatorisk-utbildning-i-hedersrelaterat_H5023116

Lagstiftningen om budpliktsregler på aktiemarknaden

“För aktiemarknadens aktörer är det viktigt att dagens budpliktsregler upplevs tydliga och inte lätta kan kringgås. I den mån det går att kringgå den budplikt som gäller på börsen är bör det vara aktuellt med en lagskärpning.”

Motion 2017/18:2792

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lagstiftningen-om-budpliktsregler-pa_H5022792

Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

“Järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är samtidigt en av landets mest belastade järnvägar och behovet av ökad kapacitet är stort. Därför behöver den så kallade Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm ha fyra spår i stället för dagens dubbelspår. För många av invånarna i regionen skulle detta innebära att resorna gick snabbare och tågens punktlighet skulle bli bättre.”

Motion 2017/18:2694

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fyra-jarnvagsspar-mellan-uppsala-och-stockholm_H5022694

Stärk kunskapen hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

“Att det finns en koppling mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och risken för socialt utanförskap är ingen hemlighet. Enligt Arbetsförmedlingen kommer bland annat grupperna arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning och arbetslösa med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, mötas av stora svårigheter att snabbt finna arbete.

Med anledning av ovanstående bör därför regeringen stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik och rörande neuropsykiska funktionsnedsättningar. Detta bör ske både på lärarutbildningarna och som fortbildning av redan utbildad och verksam personal.”

Motion 2017/18:2486

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stark-kunskapen-hos-larare-om-neuropsykiatriska_H5022486

Fribeloppet vid studier

“Avsaknad av arbetslivserfarenhet är en viktig förklaring till arbetslösheten bland akademiker. Det finns därför goda ekonomiska skäl att uppmuntra studenter till arbete vid sidan av studierna. Fribeloppet innebär, trots Alliansregeringens positiva sänkningar av detsamma, fortfarande ett hinder för studenter som vill arbeta.

Regeringen bör därför överväga möjligheten att se över ett avskaffande av fribeloppet.”

Motion 2017/18:2485

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fribeloppet-vid-studier_H5022485

Utländska doktorander

“Regeringen bör därför se över huruvida det inte är möjligt att skapa en särskild ordning på Migrationsverket får visumansökningar från utländska doktorander som skulle kunna granskas skyndsamt. I en globaliserad värld är konkurrensen som allra tuffast om högspecialiserad kompetens. Ska Sverige fortsätta vara en ledande välfärdsnation får vi inte tappa attraktionskraften till svenska universitet och högskolor. Istället ska vi attrahera och behålla kompetenta studenter och forskare.”

Motion 2017/18:2484

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utlandska-doktorander_H5022484

Företag och enklare regler

“Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Många företag vittnar om att bostadsbristen skapar stora problem att rekrytera i storstadsregionerna. För företagens kompetensförsörjning och Sveriges konkurrenskraft är det även essentiellt att utbildningen i Sverige håller en hög kvalitet. En fungerande transportinfrastruktur, med satsningar på väg och järnväg, är mycket viktig för Sveriges konkurrenskraft och för att främja företagande och sysselsättning.”

Motion 2017/18:2483

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/foretag-och-enklare-regler_H5022483

Upplysning om sepsis

“Varje år drabbas mellan 40-50 000 personer i Sverige av sepsis, fler än de som drabbas av de tre vanligaste cancerformerna, det vill säga prostata-, bröst- och tarmcancer, tillsammans.

[…] Regeringen bör därför göra en översyn av hur väl information angående sepsis och behandling är förankrad bland vårdpersonalen runt om i landet samt en översikt av ärenden där personal missat sepsis hos patienter med vårdrelaterade sjukdomar. Regeringen bör också göra en satsning på att öka kunskapen om sepsis och tidiga insatser.”

Motion 2017/18:2482

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upplysning-om-sepsis_H5022482

Elever med autismspektrumtillstånd

“Det är av stor vikt att regeringen förtydligar att rätten att ges stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt gäller alla barn och elever, inklusive dem med funktionsnedsättning. Det måste framgå explicit att särskilt stöd ska ges så att alla barn och elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt, även över nivån godkänt.”

Motion 2017/18:2481

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/elever-med-autismspektrumtillstand_H5022481

Renodling av polisens arbetsuppgifter

“Alliansregeringen tillsatte en utredning rörande renodling av polisens uppgifter som skulle undersöka om det finns arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman i syfte att frigöra resurser för att förstärka den centrala polisverksamheten (dir. 2014:59). Denna fråga är fortfarande aktuell, behöver ses över och lösas.”

Motion 2017/18:2480

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/renodling-av-polisens-arbetsuppgifter_H5022480

Ett fungerande system för att meddela allmänheten om fara

“Det är avgörande att rätt information kommer ut så snabbt som möjligt vid allvarliga händelser och kris. Människor måste veta vad de ska göra och hur de ska bete sigsamt inte ledas av felaktig information. Årets händelser som involverat VMA visar på att det finns stora utmaningar för svensk krishantering att ta sig an. “

Motion 2017/18:2479

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-fungerande-system-for-att-meddela-allmanheten_H5022479

Endometrios

“Många av dem som kommer i kontakt med kvinnor med endometrios, exempelvis skolsköterskor och allmänläkare, saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge en korrekt diagnos. Det behövs därför ökad fokus på information om sjukdomen och dess symptom till fler yrkesgrupper inom sjukvården. En bredare kunskap om sjukdomen skulle utgöra en viktig del i arbetet med att säkerställa att diagnos ställs i ett tidigt stadium och att kvinnorna får adekvat behandling.”

Motion 2017/18:2478

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/endometrios_H5022478

RUT-avdraget

“Bland annat Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv anser båda att taket för RUT-avdraget bör höjas tillbaka till 50 000 kronor per år för att underlätta de nyanländas situation på arbetsmarknaden. Mer än varannan svensk vill att RUT-avdraget höjs igen, enligt en Sifo-undersökning som har genomförts på begäran av Hemfrid. 45 procent tyckte att RUT-avdraget borde återställas till de 50 000 kronor som maxbeloppet låg på tidigare. 9 procent ville att beloppet skulle höjas till 100 000 kronor. 22 procent ansåg att taket skulle fortsätta att ligga på 25 000 kronor och endast 12 procent ville att RUT-avdraget skulle tas bort helt.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att regeringen överväger att höja skattereduktionen för RUT-tjänster till 75 000 kronor per person och år.”

Motion 2017/18:2477

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rut-avdraget_H5022477

Sjukvårdens framtida personalförsörjning

“Tyvärr finns det idag oftast inte samma möjligheter att arbeta kvar efter att anställda har passerat 67 år. Detta trots att många medarbetare är friska, kan fullgöra sitt arbete på ett fullgott och patientsäkert sätt och vill arbeta kvar. Att ett stort antal människor, ofta rutinerad personal, vill arbeta vidare är en tillgång för vårt samhälle och någonting som sjukvården skulle kunna bli bättre på att tillvarata.

Jag föreslår därför att regeringen bör överväga att göra en översyn med sikte på att anställda inom sjukvården i högre utsträckning ska ges möjlighet att arbeta kvar till 69 år, förutsatt att de själva vill och det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten.”

Motion 2017/18:2476

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sjukvardens-framtida-personalforsorjning-_H5022476

Frånvaro i skolan på grund av hedersförtryck

“Det är inte en acceptabel ordning, i ett land där vi har skol- och närvaroplikt, att elever uteblir från undervisningen utan giltiga skäl och därmed riskerar ofullständig utbildning samt att i förlängningen hamna eller förbli i utanförskap. Simundervisningen handlar även om säkerhet i vattnet och kan vara avgörande vid nödsituationer och livräddning. Undervisning om sexualitet, lust, relationer och sexuell hälsa är viktig inte minst för elever som lever med hedersrelaterat förtryck och våld.

Det behövs en uppföljning av frånvaron i grundskolan, dess omfattning och orsaker. Detta för att komma åt frånvaron i grundskolan och begränsningar på grund av hedersrelaterat förtryck och våld.”

Motion 2017/18:2475

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/franvaro-i-skolan-pa-grund-av-hedersfortryck_H5022475

2016/17

Fribeloppet för studier

Motion 2016/17:1548

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fribeloppet-for-studier_H4021548

Elever med autismspektrumtillstånd

Motion 2016/17:1547

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/elever-med-autismspektrumtillstand_H4021547

Obligatorisk utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna

Motion 2016/17:1545

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatorisk-utbildning-om-hedersrelaterat_H4021545

Frånvaro i skolan

Motion 2016/17:1539

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/franvaro-i-skolan_H4021539

Sjukvårdens framtida personalförsörjning

Motion 2016/17:1546

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sjukvardens-framtida-personalforsorjning-_H4021546

Endometrios

Motion 2016/17:1542

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/endometrios_H4021542

RUT-avdraget

Motion 2016/17:1543

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rut-avdraget_H4021543

Företag och enklare regler

Motion 2016/17:1541

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/foretag-och-enklare-regler_H4021541

Upplysning om kommunismens brott

Motion 2016/17:1544

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upplysning-om-kommunismens-brott_H4021544

2015/16

Vuxenmobbing på arbetsplatser

Vi är därför övertygade om att det krävs ett betydligt större omtag i den gällande lagstiftningen och det görs bäst genom, som vi föreslår, en ordentlig översyn av arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningarna på detta område.

Motion 2015/16:2559

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vuxenmobbning-pa-arbetsplatser_H3022559/

Alla barns och elevers rätt att nå sin fulla potential 

Det är av stor vikt att regeringen förtydligar att rätten att ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt gäller alla barn och elever, inklusive dem med funktionsnedsättning. Det måste framgå explicit att särskilt stöd ska ges så att alla barn och elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt, även över nivån godkänt.

Motion 2015/16:1828

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Alla-barns-och-elevers-ratt-at_H3021828/

Ökad livskvalitet för kvinnor med endometrios

En bredare kunskap om sjukdomen skulle utgöra en viktig del i arbetet med att säkerställa att diagnos ställs i ett tidigt stadium och att kvinnorna får adekvat behandling.

Motion 2015/16:1827

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/kad-livskvalitet-for-kvinnor-_H3021827/

Nationellt centrum för föräldraskap och kognitiva frågor

För sin verksamhet och förmåga att kombinera sociala innovationer och deras effekter på ekonomisk välfärd tilldelades SUF-Kunskapscentrum Regional Innovation Award 2010. Med bakgrund av att centrumets goda resultat, att det inte finns något liknande centrum någon annanstans och efterfrågan på olika former av stöd från centrumet har varit stort från hela landet, finns det anledning att permanenta det och utöka dess geografiska ansvarsområde till hela Sverige.

Motion 2015/16:1922

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nationellt-centrum-for-foraldr_H3021922/

Fribeloppet för studier

Avsaknad av arbetslivserfarenhet är en viktig förklaring till arbetslösheten bland akademiker. Det finns därför goda ekonomiska skäl att uppmuntra studenter till arbete vid sidan av studierna. Fribeloppet innebär, trots Alliansregeringens positiva sänkningar av detsamma, fortfarande ett hinder för studenter som vill arbeta.

Motion 2015/16:1915

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fribeloppet-for-studier-_H3021915/

2013/14

Patienträttighetslag

Alliansregeringen har vidtagit åtgärder för att stärka patienternas ställning. Därutöver vore det lämpligt om även Sverige införde en tydlig och lättillgänglig patienträttighetslag där patienternas rättigheter finns samlade. Exempel på rättigheter som borde regleras är rätten till individuellt anpassad information och samtycke, gränser för väntetider och valfrihet i hälso- och sjukvården.

Motion 2013/14:So399

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Patientrattighetslag_H102So399/?text=true

Arbetssökande akademiker med utländsk bakgrund

Jag tror att valideringen av de arbetssökande akademikernas utländska utbildning är central. När det gäller sfi så är det mycket välkommet med Alliansregeringen arbete för att öka den individuella anpassningen av undervisningen.

Motion 2013/14:A271

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Arbetssokande-akademiker-med-u_H102A271/?text=true

Fribeloppet för studier

Avsaknad av arbetslivserfarenhet är en viktig förklaring till arbetslösheten bland akademiker. Det finns därför goda ekonomiska skäl att uppmuntra studenter till arbete vid sidan av studierna. Fribeloppet innebär, trots Alliansregeringens positiva sänkningar av detsamma, fortfarande ett hinder för studenter som vill arbeta.

Motion 2013/14:M1561

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fribeloppet-for-studier_H102-4EA72BF1-FA0E-4C00-AA36-B20FF1F00C88/?text=true

Nationellt centrum för föräldraskap och kognitiva frågor

Att föräldrar med utvecklingsstörning eller kognitiva svårigheter får hjälp i sitt föräldraskap innebär i första hand en vinst för de berörda barnen och föräldrarna samt i andra hand för samhället i stort. Ett eventuellt livslångt utanförskap för uppskattningsvis hälften av de berörda 1 092 barnen i Uppsala län skulle innebära en kostnad på 270 miljoner kronor.

Motion 2013/14:So353

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nationellt-centrum-for-foraldr_H102So353/?text=true

Medlemskap i Nato

Om alla de nordiska länderna på sikt skulle tillhöra EU och Nato skulle det ytterligare underlätta vår samverkan. Ett medlemskap i Nato skulle ge Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka organisationen, som är central för vår egen och Europas säkerhet.

Motion 2013/14:U234

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medlemskap-i-Nato_H102U234/?text=true

Regelförenkling för företag

Enklare regler minskar kostnaderna för företagare och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet istället för att ägna sig åt administration. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet för fler jobb i fler och växande företag.

Motion 2013/14:N286

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Regelforenkling-for-foretag_H102N286/?text=true

Ökad livskvalitet för kvinnor med endometrios

Idag är den genomsnittliga tiden för att få rätt diagnos mellan sju och nio år. En tid som ofta innebär upprepade besök hos olika vårdinstanser och inte sällan en känsla av att inte bli trodd. Att det tar så pass lång tid att ställa en diagnos skapar ett onödigt lidande för de drabbade kvinnorna som redan befinner sig i en utsatt situation.

Motion 2013/14:M1377

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/kad-livskvalitet-for-kvinnor-_H102-7DDD1982-2843-4540-8E51-88A141ABF160/?text=true

Upplysning om kommunismens brott

Många, särskilt ungdomar, har ingen eller dålig kännedom om kommunismens brott mot mänskligheten. Därför föreslår jag en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten inom ramen för om detta må ni berätta på Forum för Levande Historia.

Motion 2013/14:M1603

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Upplysning-om-kommunismens-bro_H102-B9A1ABFB-B890-463D-9574-5212F441A832/?text=true

Information och samtycke vid förlossningar

Det är av stor vikt att i första hand mamman och i andra hand en närstående, i fall då det är möjligt, är informerad och kan samtycka till olika behandlingar. Till exempel vill mammorna många gånger att vårdpersonalen säger till innan det är för sent att få ryggbedövning.

Motion 2013/14:M1379

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Information-och-samtycke-vid-f_H102-1CE90F30-BA44-4898-B554-A2EFBB9AD51C/?text=true

2011/12

Ökad livskvalitet för kvinnor med endometrios

Jag föreslår därför att regeringen bör överväga att arbeta för en ökad spridning av information om endometrios, dess symptom och effekter. Dessa insatser bör riktas mot vårdstudenter och till befintliga yrkesgrupper inom vården, men även till samhället i övrigt.

Motion 2011/12:So448

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/kad-livskvalitet-for-kvinnor-_GZ02So448/?text=true

Nationellt centrum för föräldraskap och kognitiva frågor

I Uppsala län bedrivs idag framgångsrikt SUF-Kunskapscentrum som arbetar med föräldraskap och kognitiva svårigheter. Syftet är att samla, utveckla och sprida kunskap och metoder om föräldraskap, barnens situation och stödbehov när någon eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning eller kognitiva svårigheter. […] Med bakgrund av att centrumets goda resultat, att det inte finns något liknande centrum någon annanstans och efterfrågan på olika former av stöd från centrumet har varit stort från hela landet, finns det anledning att permanenta det och utöka dess geografiska ansvarsområde till hela Sverige.

Motion 2011/12:So447

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nationellt-centrum-for-foraldr_GZ02So447/?text=true

Straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning

För grov kvinnofridskränkning uppgick medelvärdet för strafftiden till cirka 11 månader och nära 96 procent av domarna låg på den nedersta fjärdedelen av straffskalan. […] Jag föreslår därför att regeringen, efter en översyn, bör överväga en höjning av straffminimum vid grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.

Motion 2011/12:Ju323

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Straff-for-grov-kvinnofridskra_GZ02Ju323/?text=true

Gode män för ensamkommande flyktingbarn

För att komma till rätta med [en] rättsosäkerhet för de ensamkommande barnen och oklara [regelverk] som gäller för de gode männen borde det finnas gemensamma tydliga regler. Jag föreslår därför att regeringen bör överväga att se över hur dagens system med gode män för ensamkommande barn fungerar och hur uppdragets innehåll kan förtydligas.

Motion 2011/12:C313

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Gode-man-for-ensamkommande-bar_GZ02C313/?text=true

Information och samtycke vid förlossningar

Muntligen eller i ett i förhand skrivet förlossningsbrev kan den gravida kvinnan informera vårdpersonalen om hur hon ställer sig till olika typer av behandlingar och hur hon ser på sin förlossning. […] I praktiken är det dock inte självklart att hennes önskemål följs. Jag föreslår att regeringen verkar för att den nuvarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen ses över för att trygga kvinnors situation vid förlossningar och att deras, eller deras närståendes, rätt till information och samtycke i samband med förlossningar stärks.

Motion 2011/12:So288

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Information-och-samtycke-vid-f_GZ02So288/?text=true

Moms på applikationer

Vid försäljning av en applikation genom någon förmedlare i utlandet har utvecklare i Sverige varit tvungna att betala moms två gånger på samma transaktion. Det har att göra med att svenska och utländska skattemyndigheter tolkar EU:s momsdirektiv olika gällande var försäljningen har skett. […] EU har beslutat att reglerna om moms vid tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner kommer att ändras år 2015. De nya reglerna innebär att Sverige inte längre kommer att vara beskattningsland för den typ av transaktioner som motionen avser. […] Vi föreslår därför att regeringen bör överväga att se över hur regelverket för applikationer som säljs av förmedlare i utlandet bör se ut fram till dess att det nya regelverket träder i kraft år 2015.

Motion 2011/12:Sk256

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Moms-pa-applikationer_GZ02Sk256/?text=true

Föräldraledighet för statsråd

Då statsråd inte har någon tydlig rätt att vara föräldralediga kan det bli svårt för potentiella, ofta yngre, kandidater att anta uppdragen. Dessutom föreligger det oklarheter gällande statsråds ersättning vid eventuell föräldraledighet. Det är en svaghet i vår nuvarande lagstiftning. Att införa föräldraledighet för statsråd är därför en vinst såväl för det enskilda statsrådet som för vårt demokratiska system i sin helhet. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Motion 2011/12:K235

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Foraldraledighet-for-statsrad_GZ02K235/?text=true

Effektivisering och miljöarbete i riksdagen

Trots att mycket i samhället digitaliseras allt snabbare så är det en ansenlig mängd papper som går åt i Sveriges riksdag. Exempelvis delas varje betänkande ut till alla 349 ledamöter. […] Det bör göras en översyn av möjligheterna att effektivisera rutinerna i Sveriges riksdag avseende pappersförbrukning.

Motion 2011/12:K232

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Effektivisering-och-miljoarbet_GZ02K232/?text=true

Sjukvårdens framtida personalförsörjning

Idag är det allt vanligare att människor väljer att arbeta kvar efter att de har nått den allmänna pensionsåldern. Lag (1982:80) om anställningsskydd ger anställda rätten att kvarstå i anställning tills det att de fyller 67 år. Tyvärr finns det oftast inte samma möjligheter att arbeta kvar efter att anställda har passerat denna ålder. […] Vi föreslår därför att regeringen bör överväga att göra en översyn med sikte på att anställda inom sjukvården i högre utsträckning ska ges möjlighet att arbeta kvar efter att de har fyllt 67 år, förutsatt att de själva vill och det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten.

Motion 2011/12:Fi216

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Sjukvardens-framtida-personalf_GZ02Fi216/?text=true

Kränkande särbehandling i arbetslivet

Vid ett seminarium på riksdagen på temat kränkande särbehandling den 8 februari 2011 framkom av dem som fördjupat sig i problematiken bland annat att vuxenmobbning, till skillnad från mobbning mellan barn, vanligen är en planerad, strukturellt utförd kränkning i det uppenbara syftet att få den som mobbas att försvinna från arbetsplatsen. Vi vill därför att riksdagen tillkännager för regeringen att verka för en att en översyn av arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningarna sker i syfte att i lämpliga delar där förbättra möjligheterna för ansvariga myndigheter att mera effektivt stävja så att kränkande särbehandling och ”Jantelagsmentalitet” på våra arbetsplatser motverkas.

Motion 2011/12:M48

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Krankande-sarbehandling-i-arbe_GZ02A354/?text=true

2010/11

Alternativa behandlingsmetoder

Alternativa behandlingsformer med bevisad effekt är viktiga för att behandla rygg- och nackbesvär och därigenom långsiktigt minska sjukskrivningarna i hela landet. Därför är det angeläget att fler landsting ger sina invånare möjligheten till alternativa behandlingsmetoder som exempelvis naprapati.

Motion 2010/11:So422

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Alternativa-behandlingsmetoder_GY02So422/?text=true

Patienträttighetslag

För att en patienträttighetslagstiftning ska bli riktigt verkningsfull krävs det samtidigt att patienterna kan utkräva sina rättigheter på ett effektivt och enkelt, men samtidigt rättssäkert, sätt. Jag föreslår att regeringen verkar för en översyn av hälso- och sjukvårdslagstiftningen och ser över frågan om ett införande av en patienträttighetslag som tydliggör vilka rättigheter patienterna har.

Motion 2010/11:So421

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Patientrattighetslag_GY02So421/?text=true

Studenter som har barn

Att vara student och förälder är många gånger inte lätt. Livet består av tentor, ofta ansträngd ekonomi och som förälder ansvar man inte bara för sig själv. Särskilt kritiskt blir det exempelvis om barnet blir sjukt på tentadagen eller pengarna inte räcker hela månaden. Samtidigt är det angeläget, av både demografiska och medmänskliga skäl, att göra det lättare att kombinera först studier och sedan arbetsliv med föräldraskap.

Motion 2010/11:Ub365

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Studenter-som-har-barn_GY02Ub365/?text=true

Kränkande särbehandling

Att stärka den enskildes rätt och minska sjukskrivningarna är någonting som gagnar både det offentliga och enskilda företag. Jag anser att regeringen bör verka för att en översyn av arbetsmiljölagstiftningen genomförs för att därmed se om regelverket och åtgärderna för att förhindra kränkande särbehandling på arbetsplatser kan bli tydligare. Skyddet för den drabbade bör stärkas och kraftigare sanktioner för arbetsgivare som inte i tillräckligt hög grad motverkar kränkande särbehandling bör införas.

Motion 2010/11:A332

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Krankande-sarbehandling_GY02A332/?text=true

Graviditetsrelaterade besvär

[Försäkringskassans handläggare] har ofta svårt att dra gränsen för när graviditeten ska ses som ett medicinskt tillstånd och därmed besluta huruvida kvinnorna har rätt till sjukpenning, havandeskapspenning eller förtida uttag av föräldrapenning. Denna osäkerhet resulterar i stora offentliga kostnader för utredningar. Framför allt innebär den en otrygghet för de gravida kvinnorna som inte vet hur deras graviditetsrelaterade besvär kommer att bedömas och i och med det ekonomi kommer att se ut. […] Jag anser att regeringen bör analysera olikbehandlingen av kvinnors graviditetsrelaterade besvär i trygghetssystemen och att bristerna på området bör åtgärdas.

Motion 2010/11:Sf309

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Graviditetsrelaterade-besvar_GY02Sf309/?text=true

Skriftliga frågor

Statliga bolaget Jernhusens ansvar med anledning av covid-19
Avser ministern att vidta några åtgärder för att staten, via de statliga bolagen som Jernhusen, ska gå före och visa vägen för andra fastighetsägare genom att vara generös mot sina hyresgäster i en väldigt svår situation?
Inlämnad: 2020-04-02

Skriftlig fråga 2019/20:1138

Skjutningar och annan kriminalitet i Uppsala

Nyligen var det årsskifte och vi fick statistiken för hela år 2019. Det hade skett 29 skjutningar i Uppsala, en stad med ungefär 230 000 invånare. Sett till folkmängd är detta flest skottlossningar i Sverige. Uppsala har till och med fler skjutningar per invånare än Malmö, som är mer förknippat med skjutningar och kriminalitet.

Inlämnad: 2020-01-15

Skriftlig fråga 2019/20:758

Ökad otrygghet i Uppsala

De senaste åren har otryggheten i Uppsala ökat. Skjutningar och sprängdåd har fått mest uppmärksamhet i medierna, men nu har det även framkommit att grupper av unga män trakasserar unga kvinnor och flickor i centrala Uppsala även under dagtid.

Inlämnad: 2019-01-30

Skriftlig fråga 2018/19:75

Utvisning av utländska studenter

På senare tid har flera fall av så kallade kompetensutvisningar av studenter uppmärksammats runt om i Sverige och nyligen i Uppsala. Det handlar om utländska studenter som kommer hit och studerar vid svenska universitet och högskolor men som av olika anledningar senare får sina uppehållstillstånd indragna av Migrationsverket och därför behöver avbryta sina studier och lämna landet innan studierna är avslutade.

Inlämnad: 2018-03-12

Skriftlig fråga 2017/18:1009

De växande vårdköerna

Ett av de största problemen i svensk sjukvård är de växande vårdköerna. Det var ett stort misstag av den nuvarande regeringen att år 2015 avskaffa den kömiljard som den tidigare alliansregeringen införde. På bara några år har vårdköerna fördubblats. I dag har var fjärde person som står i kö väntat på operation längre än 90 dagar, trots vårdgarantin, samtidigt som över 100 000 människor står i olika vårdköer.

Inlämnad: 2018-02-22

Skriftlig fråga 2017/18:833

Månggifte

Månggifte, eller tvegifte, är sedan länge förbjudet i Sverige. Förbudet är ett viktigt ställningstagande för jämlikhet och jämställdhet men omfattar i dag inte de äktenskap som ingåtts i andra länder. Moderaterna och Alliansen har varit tydliga med att vi vill se en lagändring där det råder nolltolerans mot månggifte och där inte heller polygama äktenskap som ingåtts utomlands erkänns i Sverige.

Inlämnad: 2018-02-06

Skriftlig fråga 2017/18:730

Kriminaliteten i Uppsala

[…] Situationen för polisen i Uppsala blir alltmer påfrestande och det är uppenbart att det behövs betydligt fler poliser för att klara dessa utmaningar. […]

Inlämnad: 2017-11-21

Skriftlig fråga 2017/18:304

Farligt isoleringsmaterial i hus

För ett par veckor sedan inträffade en av de svåraste bränderna på mycket länge, i en skyskrapa, Grenfell Tower, i London. Trots att utredning i ärendet pågår misstänks isoleringen med så kallad cellplast […]
Inlämnad: 2017-07-03 Svarsdatum: 2017-08-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1713

Fyrspår Uppsala-Stockholm

Nyligen figurerade uppgifter i medierna, bland annat i Upsala Nya Tidning, att fyrspår Uppsala–Stockholm (Skavstaby) sannolikt inte kommer att ingå i den nya nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Om […]

Inlämnad: 2017-06-28 Svarsdatum: 2017-07-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1694

Kriminaliteten och personrånen i Uppsala

Nyligen ställde jag en fråga till statsrådet Anders Ygeman om vad han avser att göra för att komma till rätta med personrånen och narkotikamissbruket bland unga ensamkommande ungdomar i Uppsala (2016/17:836). […]

Inlämnad: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:946

Personrån i Uppsala

Allt fler personrån genomförs i Uppsala. Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet polisanmäldes 121 personrån i Uppsala under år 2016, vilket är ökning sedan år 2015, då 106 personrån anmäldes och år 2014 […]

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:836

Spenderande av skattebetalarnas pengar

Ett projekt om värdegrunder inom statsförvaltningen inleddes år 2010. Det skulle ha avslutats vid årsskiftet till år 2011, men förlängdes med fyra år. Ambitionen var att skapa ett mer permanent förhållningssätt […]

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:491

Regionala utvecklingsmedel

I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län – redogör jag för propositionen och vissa åtgärder som regeringen […]

Inlämnad: 2016-06-21 Svarsdatum: 2016-06-29 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1386

Öppna ärenden om regional utveckling

I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län – redogör jag för propositionen och vissa åtgärder […]

Inlämnad: 2016-06-21 Svarsdatum: 2016-06-29 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1385

Propositionen om ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Under regeringssammanträdet den 26 maj 2016 fattade regeringen beslut om propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2015/16:176). Enligt […]

Inlämnad: 2016-06-21 Svarsdatum: 2016-06-29 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1384

Rätt för alla elever att välja skola

Det fria skolvalet och friskolesystemet är viktigt. Alla familjer ska ha rätt att göra aktiva och informerade val av förskola och skola. Det ska finnas lättillgänglig och relevant information […]

Inlämnad: 2016-01-27 Svarsdatum: 2016-02-03 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:701

Skolans arbete mot våldsbejakande extremism

Enligt Säkerhetspolisen har uppemot 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till väpnade islamiska grupper i Syrien och Irak. Vi vet att en del av dessa är ungdomar. Nästan […]

Inlämnad: 2016-01-19 Svarsdatum: 2016-02-03 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:638

Frihetsberövande av personer med små barn

I Justitieombudsmännens (JO) ämbetsberättelse som är avgiven vid riksmötet 2015/16 lyfter chefs-JO Elisabet Fura särskilt fram Kriminalvårdens agerande i samband med att en […]

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:421

Undervisning i demokrati och mänskliga fri- och rättigheter

Sverige är ett fritt och demokratiskt samhälle. Grundläggande i en demokrati är alla människors lika värde och rättigheter. Det finns dock krafter som utmanar vår öppenhet. […]

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:420

Svenska för invandrare tidigt för fler

Förra året läste 124 750 människor svenska för invandrare (sfi). Antalet elever har fördubblats sedan år 2006. Sverige har tagit emot rekordmånga asylsökande under den senaste tiden. Bristande språkkunskaper […]

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:406